Исус е Христос!

Go down

Исус е Христос!

Писане by Е.П.Ц.-Тетевен on Пон Яну 17, 2011 11:38 amИсус е Христос!

Исая 44:6


Така казва Господ, Царят на Израиля, Неговият изкупител,

Господ на Силите:


Аз съм първият, Аз и последният,

И освен Мене няма Бог.
Полезни стихове от Библията!
Деяния на Апостолите 18:28 защото (ап.Павел) силно опровергаваше юдеите и то публично, като доказваше от писанието,
че Исус е Христос.
Деяния на Апостолите 18:5 А когато Сила и Тимотей слязоха от Македония, Павел беше принуждаван от своя дух да свидетелствува на юдеите, че Исус е Христос.
1 Йоаново 2:22 Кой е лъжец, освен оня, който отрича, че Исус е Христос? той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина.
1 Йоаново 4:2 По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога;
1 Йоаново 5:1 Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който люби Родителя, люби и родения от Него.
Йоан 15:26 А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за Мене.
Лука 4:18 "Духът на Господа е на Мене, Защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; Прати Ме да проглася освобождение на пленниците, И прогледване на слепите, Да пусна на свобода угнетените,
2 Коринтяни 1:21 А тоя, Който ни утвърждава заедно с вас в Христа, и Който ни е помазал, е Бог.
Както и информация от Уикипедия
Името Ιησούς (Иисус) е гръцката форма на арамейското име ܝܫܘܥ Йешуа (Спасител)[2], а Χριστός (Христос) е гръцки превод на ܡܫܝܚܐ Машия (Месия – Помазаник или Божи Избраник).Χριστός (Христос) е отглаголно прилагателно име от глагола χριω,който означава намазвам, помазвам. Оттам значението на χριστος е намазан, помазан. Помазването на даден човек е символ на това, че Святия Дух идва върху този човек и го прави способен да извърши делото дадено му от Бога. Много хора в Библията са наречени χριστος - помазаници на Бога: Давид,Саул и др. Всичко това кулминира в личността на най-великия Божий помазаник - Исус, който Е Христос - Живия Бог, явил се на човеците в плът подобна на греховната, но пак без грях!
Помазаните Божии избрани!
Римляни 8:33 Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, Който ги оправдава?
Колосяни 3:12 И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.Исус Христос Е Бог,

Свет Дух и Отец на Вечността,

и няма друг Бог освен Него!Бог е Дух!
Йоан 4:24 Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.
Бог е Свет!
1 Петрово 1:15 но, както е свет Тоя, Който ви е призовал, така бивайте свети и вие в цялото си държане;
1 Петрово 1:16 защото е писано: "Бъдете свети, понеже Аз съм свет".
Бог е този, който ни е призовал:
1 Петрово 5:10 А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христа [Исуса], ще ви усъвършенствува, утвърди, укрепи [и направи непоколебими], след като пострадате малко.
2 Петрово 1:3 Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила;
1 Коринтяни 7:17 Само нека всеки постъпва така, както Господ му е отделил сили, и всеки както Бог го е призовал; и така заръчвам по всичките църкви.
Галатяни 1:15 А когато Бог, Който още от утробата на майка ми беше ме отделил и призовал чрез Своята благодат,
1 Солунци 4:7 Защото Бог не ни е призовал на нечистота, а на светост.Исус Христос е Бог! Отец на Вечността!
Йоан 14:8 Филип Му казва: Господи, покажи ни Отца, и достатъчно ни е.
Йоан 14:9 Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?
Йоан 14:10 Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не от Себе Си ги говоря; но пребъдващият в Мене Отец върши Своите дела.
Йоан 10:30 Аз и Отец едно сме.
Исая 9:6 Защото ни се роди Дете, Син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото Му, и името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог Могъщ, Отец на Вечността, Княз на Мира!
Светия Дух Е Самия Бог!
Деяния 5:3 А Петър рече: Анание, защо изпълни сатана сърцето ти, да излъжеш Светия Дух и да задържиш от цената на нивата?
Деяния 5:4 Догдето стоеше непродадена не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога

В тези стихове Петър се противопоставя на Анания, че е излъгал
Светия Дух и му казва: “Не си излъгал човеци, но Бога”. Това е ясно изявление, че да излъжеш Святия Дух, означава че си излъгал Самия Бог, защото Святият Дух е Самия Бог..
Бог е Един - и Той Е - Господ Исус Христос - Свет Дух!!!

Единия Истинен Жив Бог и Словото което Той прати, та се яви на Човеците!!!
Марк 12:29 Исус отговори: Първата е: "Слушай, Израилю; Господ нашият Бог е един Господ;
Марк 12:32 И книжникът Му рече: Превъзходно, Учителю! Ти право каза, че Бог е един; и няма друг освен Него;
Йоан 17:3 А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил.
Йоан 17:3 И словото стана плът (действие, дело - плод на Духа Божий) и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. (Бог каза и то стана!!!)
Ефесяни 4:4 Има едно тяло и Един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви:
Ефесяни 4:5 един Господ, една вяра, едно кръщение,
Ефесяни 4:6 Един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.
Откровение 18:8 ...защото могъществен е Господ Бог...
Исая 45:5 Аз съм Господ, и няма друг; Няма Бог освен Мене...
Исая 45:21 Кой е прогласил това от древността? Кой го е изявил от отдавнашното време? Не Аз ли Господ?
и освен Мене няма друг Бог, Освен Мене няма Бог Праведен и Спасител."Галатяни 4:6

И понеже сте синове,
Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си,
Който вика: Авва, Отче!
Бог върши Своите Дела
1 Коринтяни 12:6 Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във всичките човеци.
И като казва всичко, значи всичко без изключение, както и във всички човеци пак е без изключение!
И едно насърчение за всички, които Обичат нашия Господ Исус Христос
ЕДИНСТВЕНИЯТ ЖИВИЯТ БОГ
Римляни 8:1 Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, [които ходят, не по плът но по Дух].
Римляни 8:2 Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта.


Затова прибавете:
2 Петрово 1:1 Симон Петър, слуга и апостол Исус Христов, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра:
2 Петрово 1:2 Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исуса, нашия Господ.
2 Петрово 1:3 Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила;
2 Петрово 1:4 чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света;
2 Петрово 1:5 то по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие,
2 Петрово 1:6 на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие,
2 Петрово 1:7 на благочестието си братолюбие, и на братолюбието си любов.
2 Петрово 1:8 Защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте безделни нито безплодни в познанието на нашия Господ Исус Христос.
2 Петрово 1:10 Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете.
Цитати от свидетелството на Анжелика Замбрано,
на която Господ е показал ада и рая:

Анжелика: В този момент чух гласа на Господа – красив, силен като гръм глас, но и изпълнен с любов: „Не бой се, дъще, защото Аз Съм Йехова, твоят Бог и Съм дошъл, за да ти покажа това, което Съм ти обещал. Стани, защото Аз Съм Йехова, който те държи за дясната ръка и ти казва: Не се страхувай, Аз ще ти помогна!”

Плачейки, аз паднах в нозете му. Видях рани по тях. „Господи, какви са тези рани?” „Получих ги в деня, в който дадох живота Си за човеците.” „Покажи ми и белезите по ръцете Си, Господи. Защо те са все още по ръцете Ти?” „Това са белезите, останали от раните ми.” Попитах Го: „Тези белези ще изчезнат ли някога от ръцете Ти, Господи?” „Ще изчезнат, когато всички светии се съберат тук ...”
Цялото свидетелство можете да прочетете тук:Стихове, които да ви насърчат към познаване на Истината:

Йоан 1:14 И Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
Римляни 8:9 Вие, обаче, не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух.
Римляни 8:11 И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.
Римляни 8:14 Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.
Галатяни 4:6 И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче!
1 Йоаново 5:20 Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме Истинния Бог; и ние сме в истинния, сиреч в Сина Му Исуса Христа (СЛОВОТО БОЖИЕ). Това е истинският Бог и вечен живот.
Йоан 17:3 А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратилМоята молитва

Моля се всички, които Обичаме нашия Господ Исус Христос
да бъдем пазени и закриляни от Него за да устоим до край!
Моля се Бог да ни пази от лукавия,
защото само Той може да ни опази в Името Си,
и да ни направи достойни Божии чада!
Моля се да бъдем достойни Божии чада не само сега,
а и в Едно с Него и във Вечността!


АМИН !!!

avatar
Е.П.Ц.-Тетевен
Администратор
Администратор

Брой мнения : 363
Join date : 30.11.2010
Местожителство : Е.П.Ц. - Тетевен / Администратор - Пламен Б. Николов

Вижте профила на потребителя http://bible.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите