Разликата между Божия печат и белега на звяра!

Go down

Разликата между Божия печат и белега на звяра!

Писане by Пламен Николов on Съб Мар 12, 2011 1:57 amРазликата между Божия печат и белега на звяра!
Във връзка с тези две теми: БЕЛЕГЪТ НА ЗВЯРА - Духовния белег е много по-опасен!

Светлината и солта! Или как Господ ни пази в Името Си от белега на звяра?!

Е редно да се разбере каква е точната разлика между Божия печат и белега на звяра!Белег:
от Уикипедия:
Тъй като лицето е най-отличителният белег на различните индивиди, фотографиите в документите и портретите са предимно на лицето

в Библията:
1 Коринтяни 11:10 Затова жената е длъжна да има на главата си белег на власт, заради ангелите.

от Тълковния речник:
1. Следа, отпечатък, диря. Белег от рана.
2. Естествен или изкуствен знак за разпознаване, за отличаване.
3. Характерна черта, особеност; признак, свойство.

.

Печат:
от Уикипедия:
Печатът е приспособление за удостоверяване на самоличността на положилия го, бил той институция или конкретна личност, както и на валидността на документа или предмета, както и този който го носи.

от Библейския речник:
Печат (подпечатване, удряне печат)

Печати и подпечатвания, много се споменават в Св. Писание. Печати са се употребявали още от най-ранни времена, и са били най-различни видове. Някои печати, са се употребявали вместо подписване на името; името на човека се е отпечатвало с мастило върху книгата, която е трябвало да се удостовери. Такива печати, с подпис или без подпис, са се носили от онези, комуто са принадлежали. Частен печат, се е носил на пръста или на гривната - Ер. 32:10; Лк. 15:22; Як. 2:2. Управителят на някоя страна, е носил печата си по един най-безопасен начин. Когато царския печат се удрял на някоя книга, тя е добивала правителствено утвърждение - 3Цар. 21:8, а пък когато печата се е предавал временно на някое лице, то е добивало пълновластие - Ест. 3:10,12, 8:2. Понякога, печат се е удрял върху кал вместо восък; това се е вършило, поради горещият климат, който разтопявал восъка - Йов 38:14. Печатът е бил знак на владение и внимателно съхранение - Вт. 32:34; Йов 9:7, 14:17. Често връвта, с която е била връзвана някоя книга, кутия или свит пергамент се е запечатвала с печат - Ис. 8:16; Отк. 5:1.
Християните се запечатват преносно със Святия Божий Дух, т.е. приемат отпечатък на Образа Му, за знак, че са негово притежание - Еф. 1:13,14; 4:30.


„ След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво.
И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето и каза:

Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог.
И чух числото на подпечатаните, сто и четиридесет и четири хиляди подпечатани от всичките племена на израилтяните”.


В древността, в Близкия изток печатът се е употребявал за удостоверяване на законността и автентичността на един документ, като неприкосновена и суверена собственост! В края на Откровение 6-та глава е зададен съдбоносният въпрос: „Кой ще устои?” Става дума за ужасяващите събития преди второто пришествие. - Откровение 7-ма глава отговаря: „Запечатаните с Божия печат!”. Същността на запечатването е да приготви Божия народ да устои в последното криза невредим, като Божия неприкосновена собственост.
И така – що е Божи печат? Под печат се разбират две неща: ИНСТРУМЕНТЪТ И ОБРАЗЪТ, който се получава.
В Исая 8:16 четем: „Запечатай закона всред учениците Ми!”
В Псалом 40:8 се казва, че законът щеше да бъде в сърцето на Исус, а в Евреи 8:10, че Бог ще вложи закона си в сърцата на християните. Тези текстове ясно показват, че запечатващият инструмент е Божият закон, а образът, който се получава е Божият характер в умовете и сърцата на запечатваните, който да се отразява в живота ни. Следователно запечатването означава освещение и това е вътрешната, същинска страна на Божия печат. Но Божият печат има и външна, видима страна; логично е това да е нещо, което прави външно впечатление (в ефесяни се казва, че след като получим този дар - спасението си Бог е наредил да въшим добри дела ро Неговата Воля, а не обратното - да вършим добри дела по наша преценка за да се спасим)! В Езекил 20:12,20 Бог заявява, че Съботата е белег на освещение и духовна връзка с Него:
„Дадох им и съботите Си да бъдат знак между Мене и тях, за да познаят, че Аз Господ ги освещавам.”
„Освещавайте още и съботите Ми, и нека бъдат знак между Мене и вас, за да познаете, че Аз Господ съм ваш Бог”.

В Изход 20:11 се казва: „Защото в шест дни Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети.”
В този цитат пише ясно: Неговото име е „Господ”, титлата Му Е „Творец” (направи), и от този факт се вижда Властта Му, като е уточнена и територията Му на Власт – „Небето и Земята” - т.е. Всичко!
в Стиховете от Откровение 7:2,3 става ясно, че само онези, които имат Божия печат, ще бъдат спасени, а те са тези чрез които Бог върши Своите дела, и те не са свои си т.е. станали са слуги (не притежават нищо, нито дори себе си)!
Бог ще даде на всеки човек възможността да избере дали да отдаде своята вярност на Него или на силата на звяра (обърнете цялото си внимание, за да не смесвате тези противоположности - Божия Печат и белега на звяра)!
Белегът на звяра, е това нещо, на което Бог гледа изключително сериозно. Каква е разликата между Божия печат и белега на звяра и как последният ще бъде налаган?! Нека прочетем само стиховете, които обясняват как ще бъде налаган той: Откровение 13:16,17“И принуждаваше всички – малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби – да им се тури белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име.” Разбирате ли – ако имате Божия печат, няма защо да се безпокоите за белега на звяра, защото те не могат да се положат върху един и същи човек едновременно! Нека сега разучим как можем да придобием Божия печат.
2 Кор. 1:21,22“А Тоя, Който ни утвърждава заедно с вас в Христа и, Който ни е помазал, е Бог, който ни е запечатал и е дал в сърцата ни Духа в залог.” Значи, Бог ни запечатва чрез дейността на Святия Дух. (Божиите Дела члез нас за Негова Слава), Еф. 1:13 ни казва как става това – “... в Когото и вие, като чухте словото на истината, сиреч, благовестието на нашето спасение, в Когото и като повярвахте, бяхте запечатани с обещания Святи Дух.” Словото на ИСТИНАТА която е "Словото излизащо от Божиите уста" (виж: Матей 4:4), което ни разкрива тайната на това, което Бог е написал и пратил до нас "Библията", и когато се повярва в него, позволява на Святия Дух да ни запечата (да върши Божиите дела чрез нас за Негова Слава) - Единството за което Господ се моли (виж: Йоан 17:21-22)!

Приемането на Божия печат става чрез три стъпки:

Първо – трябва да оставим Божия Дух да ни заведе при Истината – "Словото излизащо от Божиите уста", за да ни разкрие тайната на писанията. Именно това е причината за това някои хора никога да не приемат Божия печат. Те са или твърде заети, или твърде безразлични и никога не си отделят време да търсят Истината т.е. да търсят Бога - Псалом 14:2 "Господ надникна от небесата над човешките чада За да види, има ли някой разумен, Който да търси Бога". А тези, които се оставят на Духа да ги отведе до Истината, които се покоряват на Бога, за да им разкрие тайната написана в Библията, са направили първата стъпка към приемането на Божия печат.

Второ – Духът осъжда “за грях, за правда и за съдба” (Йоан 16:8-11 "И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба; за грях, защото не вярват в Мене; за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате; а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден."). Тук също намираме една причина някои хора никога да не получат Божия печат. Когато Духът ги изобличи за грях (а грехът е нарушение на закона – 1 Йоан 3:4), те отказват да изоставят греховете си. Когато Духът ги убеди (изобличи) за правда, те не желаят да вършат това, което е право. И когато Духът им открие истината за Божия съд, те я пренебрегват. Чрез отхвърлянето на която и да е от тези точки човек може да се лиши от Божия печат. И обратно – онези, които “изповядат и изоставят греха” (понеже е писано: "Всички съгрешиха", за това на друго място пише: "Бог без да държи сметка за невежеството, сега е заповядал на всички човеци да се покаят"); които “вършат правда” и молят Христос да се застъпва за тях чрез кръвта Си в съда, те позволяват на Святия Дух да работи в тях и чрез тях за Божия прослава (виж: Галатяни 2:20)!

Трето – Духът “утешава”. Онези, които обичат истината и ходят според Словото (Божията Воля според стиха от Римляни: 8:14), избирайки да захвърлят греха и да вършат правото, намират утеха в Христос. Те намират Един, Който прощава и дава сила и мир в живота им. Тъй като вярват в Бога (не на думи, а чрез този дар който Бог е дал - истинската вяра, която е Божиите дела чрез нас), Неговото Слово и Неговия закон, “името на Отец” е на челата им, те имат Божия печат, тъй като с разума си са избрали Божията страна!

По-нататък Бог взема една от тези части на “истината” и казва, че иска да запечата в сърцата ни точно нея. Исая 8:16“Завържи увещанието, запечатай поуката между учениците Ми.” Бог желае да запечата в нас закона Си по един особен начин.

Ето, че въпросът става съвсем ясен. Онези, които са на Божия страна, вярват в Него и Му се покланят с Дух и Истина, те Го обичат и пазят Неговите заповеди, за изпълнение на Неговото Слово (Воля) и се прославят в истината (в Него - Живия Бог). Те са пълни със Святия Дух и имат Божия печат – името на Отца на челата си.

Очевидно, този “печат” не е някакъв буквален видим печат. Челото символизира вашия ум, с който вземате решения. Когато изберете Бога, Неговият закон се записва в ума ви. Евреи 10:15,16“А и Светият Дух ни свидетелства за това. Защото след това е казал: Ето заветът, който ще направя с тях след ония дни – казва Господ – ще положа законите Си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им.”


А сега – какво представлява белегът на звяра?
Най-просто казано, той е една постепенна фалшификация на приемането на Божия печат. Нека се върнем на пророчеството в Данаил 7:25“Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времана и закони. И те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена, и половин време.” Ще промени времена и закони. Първата стъпка на звяра е да фалшифицира Божия закон. Защо? Защото законът е “запечатан” в онези, които следват Бога. Забележете, че той променя и “времената”. Единствената заповед, която борави с времето, е четвъртата.

Втората стъпка на фалшификацията е Данаил 8:12“И множеството биде предадено нему заедно със всегдашната жертва поради престъплението им. И той тръшна на земята истината, стори по волята си и успя.” Той “тръшва на земята истината”. Защо? Отново, защото истината е запечатана на челата на светиите. Ето ви едно съвършено изпълнение. Чрез силата си Папският Рим промени закона – втората, четвъртата (боравеща с времена) и десетата заповеди, и фалшифицира много от Божиите истини.

След като извърши тези промени, папството започна да ги разпространява по целия свят, над който имаше влияние. Писателите на Библията са предвидяли това и са ни предупредили. 1 Йоан. 4:3“А никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога. И това е духът на Антихриста, за когото вече сте чули, че иде и сега е вече в света.” Йоан казва, че духът на Антихриста вече е работел в неговите дни. След това Павел написа следните думи във 2 Сол. 2:3,4,7“Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи като Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. Защото, оная тайна – сиреч беззаконието – вече действува, но само додето се отмахне отсред оня, който сега я възпира...”
Значи, тук става въпрос за човек, който изисква поклонение като Бог. Веднага възниква един проблем. На истинския Бог се покланяме в събота – седмия ден. Затова папският Рим имаше нужда да промени деня за поклонение в неделя – за да може да получи свое собствено поклонение. Впрочем всички официални религии правят това. Няколко века след Христос се появява пророкът Мохамед. Той казва: “Аллах е Бог. Покланяйте се на Аллах.” И след като създава нова религия, Мохамед също има нужда от нов ден на поклонение и той избира петък. Така е и до днес.

Ако продължим по-нататък през историята, ще открием, че след като папстовото управлява света в продължение на векове, хората започват да протестират. Това дава началото на Протестантската Реформация. След като авторитетът на Библията започва да се изправя срещу авторитета на папството, Рим е изправен пред дилема. По някакъв начин светът е трябвало да бъде убеден, че Библията не е единственият авторитет на истината. През ХVІ век е взето решение “традицията” да бъде поставена пред Библията, тъй като Църквата има властта да го направи като Бог на земята и променя Божия закон, както и Божия ден на поклонение. Обърнете внимание на следните цитати:

Канон и традиция, Холтман, стр. 263 – “Архиепископът на Реджо произнесе реч, в която открито заяви, че традицията стои над Писанията... че църквата е променила... съботата в неделя не по заповед от Христос, а по силата на собствения си авторитет.”

Това е самата основа на папския авторитет, който той твърди че притежава, за да променя закона и съботата.

Католически преглед“Църквата е над Библията и промяната на съботата в неделя е доказателство за това.”

К.Ф. Томас, член на Съвета на кардиналите - “Разбира се, католическата църква твърди, че промяната е нейно дело. И това дело е БЕЛЕГ на духовната й сила и авторитет в областта на религията.”

Духът на религия не е от Бога и е извършил едни от най-големите поразии за вярващите, и това е Антихриста за когото споменават писанията!
По този начин е отворен пътят към отвеждането на хората в поклонение пред звяра и приемането на неговия белег. Отваря се и път към поклонение пред “образа на звяра”. Образът е копие на оригинала. Има милиони хора, които не се покланят на звяра, но се покланят на неговия образ. Много църкви днес не са нищо друго, освен образ на папската църква. Може да носят друго име, но следват същите фалшиви учения, традиции и човешки заповеди. Фалшиви учения като кръщението чрез попръскване, безсмъртието на душата, поклонението в неделя, вечният огън на ада и т.н. – всички те са от звяра. Ако ние изберем да се присъединим към църква, която проповядва тези учения, ние просто следваме образа на звяра. Ето защо Бог ни призовава да излезем от духовния Вавилон, и да следваме Исус Христос, който е Пътя, и Истината, и Живота!
Нека проследим как човек стъпка по стъпка приема белега на звяра. Ако продължим да четем 2 Сол. 2 глава, стигаме до стих 10 – “... и с всичката измама на неправдата между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят.”

Ето я първата стъпка към приемането на белега на звяра – Отказ да се обича истината (истината, която е запечатана в светиите). Така че, първата стъпка е лесна – няма нужда да правите нищо лошо; просто откажете да вършите това, което е право.

Втората стъпка към приемането на белега на звяра е в стих 11 – “И затова Бог праща заблуда да действа между тях – за да повярват лъжа...” Що е лъжа? 1 Йоан 2:3,4“И по това сме уверени, че Го познаваме – ако пазим заповедите Му. Който казва: Познавам Го!, а заповедите Му не пази, лъжец е и истината не е в него.” Да повярвате в лъжата, че можете да отидете в небето докато продължавате да нарушавате закона – хората предпочитат да повярват на тази лъжа на звяра, отколкото на любящия Исус и да пазят Неговите заповеди.

Третата стъпка се намира в стих 12 – “... та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата.” Те са осъдени, защото не са повярвали в истината. Вместо да бъдат утешени от Духа, Който води при Исус, те застават осъдени заради това, че са следвали Антихриста. Поради съзнателното си решение да следват звяра, неговите фалшиви учения и практики, името на звяра се изписва на челата им и те са изгубени – получили са белега на звяра. Процесът представлява една постепенна подмяна или фалшификация на това, което святият Дух извършва за нас, за да ни даде Божия печат.

Интересно е да отбележим още нещо. Божият печат може да бъде сложен само на челото. А белегът на звяра може да се сложи на челото или на ръката. Защо?

Днес има много хора, които избират да “повярват на лъжата”. Не просто слепи, а умишлено слепи. Те приемат белега на звяра на челата си. Днес, обаче, има много други хора, които не вярват в нищо. Те никога не са чели Библията , нито възнамеряват да го направят. Не знаят за Бога, не ги интересува – просто продължават да си живеят собствения живот на грях. Такива хора получават белега на звяра на ръката си. Ръката символизира работата, действието. Въпреки че, тези хора не вярват в звяра, техните дела разкриват, че следват неговите учения и грехове. Те са на страната на звяра не защото умишлено са направили този избор, а защото техният начин на живот показва на кого са верни.

Това наистина е въпрос на вярност. В Римляни 6:16 се казва, че на когото се покоряваме, негови служители сме – “Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате – било на греха, който докарва смърт или на послушанието, което докарва правда.” Можем да изберем – Божията власт или властта на звяра. Това е и въпрос на истинско поклонение. Матей 15:8,9“Тия люде се приближават при Мене с устата си и Ме почитат с устните си, но сърцето им далече отстои от Мене. Обаче напразно Ми се кланят като преподават за поучения човешки заповеди.” Нашето поклонение е напразно, ако следваме човешки заповеди.

Днес Бог с любов ни призовава да Му служим с Дух и Истина (Неговите думи са ясни и точни: "Пребъдващия в Мене Отец върши Своите Дела)! Решението, което ще вземем днес, ще се отрази на вечната ни съдба. В Откровение 15:2 е описан Божият народ, стоящ на стъкленото море, победил звяра и неговия белег. – “ видях нещо като стъклено море, размесено с огън; и, че тия, които бяха победили звяра и образа му, и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи.”
Ако искаме един ден да бъдем там, трябва да трезво да размислим още днес и изберем тази победа!Бог да ни благослови, и опази в Името Си от лукавия,
за да бъдем достойни Божии чада!


Амин!


avatar
Пламен Николов
Администратор
Администратор

Брой мнения : 223
Join date : 03.12.2010
Age : 44
Местожителство : Е.П.Ц. - Тетевен / Администратор / Пламен Б. Николов

Вижте профила на потребителя http://epcteteven.ovo.bg/?lwGjIL

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите